Без рубрики

ой модон

Республикамнай ойн баялигуудаар туйлай ехэ юм. Эхэ байгаали элдэб түрэлэй модо маанадта бэлэглэнхэй. Буряад ороной газар дайдын табанай дүрбэн хубинь гэхэ гү, али 83 процентнь ой модоор бүрхөөгдэнхэй. Ойн жасын ниитэ талмай 27,2 миллион гектар болоно, энээнэй 20,3 миллион гектарыень…

ой модон

Ой модон – ажаамидаралай хэшэг Республикамнай ойн баялигуудаар туйлай ехэ юм. Эхэ байгаали элдэб түрэлэй модо маанадта бэлэглэнхэй. Буряад ороной газар дайдын табанай дүрбэн хубинь гэхэ гү, али 83 процентнь ой модоор бүрхөөгдэнхэй. Ойн жасын ниитэ талмай 27,2 миллион гектар…

2016 оной хун

Баргажанай дунда hургуулиин залуу багша Тумэна Дондокова 2016 оной хун гэhэн ундэр сэгнэлтэдэ хуртоо. Энэ залуу басаган буряад хэлэнэйнгэй хуби заяанда ехэ hанаагаа зободог. «Нэгэ удэрэй угэ» гэhэн методическэ арга хэрэгдэжэ, олон зоной hонирхол татаба. Буряад хэлэ зааха хэрэгтэ шэнэ…

Зандан-Жуу

Зандан-Жуу

Эгэтын дасанда Зандан-Жуу 1901 ондо заларжа ерэһэн түүхэтэй. 1889 онһоо 1901 он болотор хятад ажалшадай буһалгаа үүсхэжэ байһан үедэ, энэ үймөөтэ сагые һамбаашалжа, Эрдэнийн соржо Бээжэндэхи консулай дарга Гомбоевтай нюуса хөөрэлдөө хээ һэн гэдэг. Зандан Жуу бурханай дүрсын шэгнүүрэй зэргэ…

Отошо бурханай субарга

Отошо бурханай субарга

Хүнэй бэе махабад ходол элүүр энхэ ябахаһаа ехэ жаргал үгы гүб даа. Тус субарга 8 м. үндэртэй, досоонь орохо аргатай. Энэдхэг ороной Ганга мүрэнэй нангин уһан, Түбэд ороной үргэлтэй мүргэлтэй дасан хиидһээ асарагдаһан хара шорой, үнгэ бүриин эм домдо ородог…

Эгэтын дасан

Эгэтын дасан

  Түүхын нангин бэлгэ тэмдэг гэхэдэ, Яруунын үргэн дайдада оршоһон дасангууд болоно: Эгэтын дасан болон Хэндын дасан. Эгэтын дасан Буряад ороной гуша гаран дасангуудай дунда нилээд суутай, эгээл олон лама хубарагуудтай, эгээл ехэнь гэжэ тоотой байһан юм. “В Эгитуйском дацане…

Яруунаһаа амаршалга

Яруунаһаа амаршалга

  Амар сайн, арад зон! Сэнхир уһата Ярууна нютагайнгаа Сэгээн ягаан хада уулануудһаа, Баранһаа үндэр Баян-хаанһаа Бархагар шулуута Буурал-баабайһаа Сагаан үбгэнһөө, Боршогор хадаһаа Сагаан хуһата Дархита үндэрһөө Заха холын замби гэгдэһэн Зандан Жуута Ярууна нютагһаа Амар мэндыемнай тогтоожо хайрлыт. Нютагайнгаа…