Бабжа баатар

Ярууна нютаг Бабжые үхибүүн наһандань угтажа абаһан, баатарай үлгы нютаг болоһон түүхэтэй. “Нарһата нуурай зүүн добо дээрэ нэгэ хүбүүн унтажа хэбтэнэ ха. Нютагай үхэршэнэй харахада, хүбүүн нэгэ үдэр унтана, хоёр үдэр, гурбан үдэр һэрингүйгөөр унтана. Хажуудань дааган һүүлээ шарбан бэлшэнэ. Энэ ушарые үхэршэн зуу найма наһатай үбгэндэ ошожо хэлэнэ ха. Тэрэ хүбүүе үбгэжөөл ерүүлбэ. Хүбүүнэй ерэхэдэ, “болзорто баатарнай ерэбэл даа гэбэ. Нуурай хойто хабсагайн хабһанһаа эбэр номоной үзүүр бултайжа гаранхай юм. Хабсагайн шулуун доро хүлэгэйш тоног зэмсэг, өөрыншни үмдэхэ хубсаһан, хуяг дуулга байха, ошожо аба” – гэбэ ха. Энэ найматай Бабжын Ага Ононһоо хамнигадһаа зугадажа, хойшоо гараһан, Яаблан дабаае дабажа, Нарһата хүрэжэ ерэһэн үень харуулагдана. Эжынь иигэжэ хүбүүгээ тэрьелүүлһэн юм гэхэ” (Б. Цыдендамбаев). Маарагтада шулуугаар хэһэн хорёо мүнөө хүрэтэр байдаг. Энэ хадаа Бабжа–Барас баатарай тэмдэг. Ононһоо Бабжа ерэхэдээ, Маарагтада шулуугаар хоройлжо, адуугаа хааһан гэдэг. Хорой шулуун гурбан таһагтай гэдэг, урда зүгтэ үүдэниинь гэхээр ехэ зай байдаг. Урданай хүгшэдэй хөөрөөгөөр, адуугаа туужа ябахадаа, Бабжа малгайгаа абажа, шулуун дээрэ табиһан гэдэг. Маарагтаһаа тээ холохоно “Малгай шулуун” гэжэ малгайн дүрсэтэй шулуун бии юм. Баһа эндэ Бабжын шэрээ гэһэн шулуун бии. “Бабжа баатарай хэбтэжэ амардаг шулуун хахад алда үндэртэй, 4-5 алда утатай шулуун хүнэй хэбтэһэн хэб болошоһон, толгойгоо дэрлэһэн хонхорхойтой хабтагар шулуун шэрээ бии” (Р.Эрдэнийн).

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>