Ургамал, модоной тэмдэг

Зүүдээр тухайлха ёһондо модон хүнөөр, хүнэй ами наһаар түлөөлэгдэнэ. Ургажа байһан модон гал гуламта, хүн зоной амгалан байдал тэмдэглэнэ гэгдэнэ.

Ургажа байһан ногоотой тала хаража зүүдэлбэл, ехэ баяр хүлеэгдэхэ.

Сэсэг түүжэ зүүдэлбэл, магтуулха.

“Алим жэмэсүүдые зүүдэндээ харабал, олон үхи хүүгэдтэй болохо” (Дамбаев, 2013, 73).  “Хори буряадууд тухай Асагадта бэшэгдэһэн тобшо түүхэ” соо иимэ мүрнүүдые гэршэ болгон олобобди: “Баргуд гэжэ нэрэтэй нэгэ һайн эрэ Байгал сэрэг мүрэнэй аралда хүрэжэ ерээд, нютаглан һууха зуураа, нэгэ һүниин зүүдэндэ, үүр гэрэлтэхын сагта үзэсхэлэн долоон үхид ерээд, нэгэниинь аяга дүүрэн амтатай жэмэс үгэбэ гэжэ зүүдэлбэ. Тэрээнһээ хойшо арбаад хоног үнгэрһэн тэдыдэ, нэгэ сөөрэмдэ долоон хүүхэдэй шунгажа байхые хараба. Тиигээд хун шубуунай үдөөр үдэһэн долоон дэгэл годоһоной нэгые абаад, гэртээ харихадань, удангүй нэгэ үзэсхэлэн гуа хүүхэн ерэжэ: “Би Лусуун хаанай үхин бэлэйб. Эрье дээрэ табижа орхиһон дэгэлыемни  бусаан үгэхые гуйнаб” – гэбэ. Тиихэдэнь Баргуд баатар дэгэлынь үгэнгүй, һамган болгожо абаба, эрхим гурбан хүбүүдые, Баргажан гуа гэжэ ганса үхиниие түрэжэ, хүмүүжүүлэн амаржан жаргажа һууба”. Эндэ аяга дүүрэн жэмэс үри бэеые зүгнэһэн зүүдэн гэгдэнэ.

Улаан бургааһа харабал, ажалдаа амжалта туйлахат.

Модон унабал – аха дүүдэ муу. Хухарһан, хатанхай модон үзэгдэбэл, зохидгүй, таагүй юумэн тохёолдохо. Харанхы бүглүү ой үзэгдэбэл, зоболон хүлеэгдэхэ.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>