Тоо 8

Найма тоо хүнэй наһанда шухала шэнжэ үгэнэ. Найма һаратайдаа шүдэтэй болоно. Найматай болоходонь, түрүүшын һүн шүдэнүүдынь унана. Наймые хоёр дахи үдхэхэдэ, томо хүнэй тоодо ородог. Наймые найманда үдхэхэдэ, хүгшэрхын далай эхилнэ. Хүн зоной хөөрэлдэhэнэй ёhоор, найма наhатай болотороо үри хүүгэд бурхад гэhэн үгэтэй. Харин эндэ Н. Ангараева ондоо hаналтай байна. “… хүн түрөөд гурба наhа хүрэтэрөө, газар дээрэхи Бурхантай адляар тоологдодог. Багахан хүн өөрынгөө сэбэр байдалаар Бурханда адли бшуу” (Н. Ангараева, 45).

Найма тоо газар дээрэхи орон дэлхэй тэмдэглэдэг. Дүрбэн зүг, найман хизаар гэлсэдэг. «Дүхэриглэhэн юртэмсын найман хизаар харгылhан Абай Гэсэр» (Абай Гэсэр, 56). Ц.Жамцарано нара 8 тоогоор тоогоор тодорхойлно: “Налхан Юурэн хатан, 8 хүрээтэй, 8 хүлтэй”.

Найма тоо олон арадай ёһо заншалда өөрын онсо удхатай. Христиан шажанда найма тоо хубилган шэнэдхэлгын тоо, дахин амидырһанай тэмдэг болоно. Христос бурхан үхэһэн наймадахи үдэртөө амидыраа гэлсэдэг. Хэрээһэ зүүлгэхэдээ уһаар угаадаг торхонь найман үзүүртэй. Хитадта найман зүг тэмдэглэһэн найма тоо бүхы дэлхэйн эхин гэжэ тоологдодог. Хитад аман зохёолдо юртэмсын найман гэжэ илгаруулдаг: найман хада, найман үүдэн, найман бороогой үүлэн, найман һалхин, сэсэ мэргэн хүнэй найман тэмдэг (субад, фонолит, ромб, зоос мүнгэн, номууд, носорогой эбэр, хуша модоной набшаһан). Конфуциин һургаалай найман тэмдэг гэһэн ойлгосо бии юм: далайн хорхой, шүхэр, һаба, шүхэртэй тэргэ, хорон, хуулиин хүрдэ, үлзы утаһан. Үхэл үгы наһанай найман тэмдэгүүд гэхэдэ, бадма сэсэг, һэбюур, һэлмэ, сэсэгүүд, тулгуур, жэмбүүр, калебаса, кастаньета. Һүүлшын хоёр үгэнүүд оршуулгада ороногүй. Хитадта элирүүлхын найман шэнжэ илгаруулдаг: газаа-досоо, хүйтэн-халуун, нимгэн-зузаан, муу-һайн.

Бүхы арад зондо ажамидаралһаа сэнтэй юумэн энэ юртэмсэдэ үгы. Амгалан байдалай ажамидаралай найман зам Будда бурхан зааһан байна: Үнэн зүб шүтэлгэ. Үнэн зүб шиидхэбэри. Үнэн зүб үгэ. Үнэн зүб ябадал, хэрэг. Үнэн зүб амидарал. Үнэн зүб эрмэлзэл. Үнэн зүб дурдалга. Үнэн зүб гүнзэгы бодолдо абталга.

Гэр бүлэ болоходоо, ламада ошожо, таараха, таарахагүйе hурадаг заншал бии. Тэгшэ тоогоор аха байбал, hайн, тэгшэ бэшэ тоо байбал заhал хэрэгтэй гэдэг. Харин найма наhанhаа дээшэ аха байхадань, hуралтагүй hайн гэдэг.

Найма тоо hайн шанартай тоо, ехэнхидээ оршон тойрониие тэмдэглэдэг ба буддын шажанда найма тоо юртэмсын тоо гэгдэжэ иимэ олоор ороо гэхэ байнабди.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>