Гэр соохи бараанай дээдэ болон доодо тала

Гэр соохи бараанай дээдэ болон доодо тала тухай хэлэхэдэ, эрэ хүнэй зэр зэбсэг, хутага, бүhэ, гааhан г.м. шэрээгэй тархида, эхэнэрэй хэрэгсэлнүүд   мухалайда байха зэргэтэй. Эрэ хүнэй эмээл, ханза, унтари дээрэнь байха ёhотой. Эмээлэй үхэг зорюута үүдэнэй баруун тээ байха ёhотой, юундэб гэхэдэ морин эрдэни гэжэ тоологдодог. Гутал доро уута соо байха, уута шэрээ доро. Эрэ хүнэй хубсаhан доро хаягдахагүй, эсэгын шэрээ дээрэ hууха ёhогүй байhан гээшэ. Барас тэмдэг доро шэрээгэй тархи байха.

Гэрэй досоохи байдал үльгэр соо иимээр зураглагдана: «Шулуу тулгатай түлиhэн галтай гэр соо дүүрэн шэрдэг дэбдеэтэй, алтан манналаар бүрижэрхиhэн бүреэhэтэй» (Хаан Хашигта Мэргэн, 125). Иимэ гэрэй зураглал тухай А. Уланов иигэжэ бэшэнэ: “В улигерах обычно не описываются домашние вещи. Во дворце, кроме очага, стола нет ничего. И это подтверждает наше предположение, что мы имеем дело не с дворцами, а всего лишь с древними жилищами» (А Уланов, 95).

Yльгэр соохи гэр hэеы гэртэ адли тyхэреэн бэшэ, харин дүрбэлжэн булантай гэжэ ойлгонобди:  “тэнгэриин хүхэндэ тулама, тэбхэр үргөөг” гэгдэнэ.

«Гэрэй хойно гоё, гэргэнэй урда гоё» – гэhэн үгэ бии. Нээрээшье гэрээ баруун хойноhоо дулаалдаг байhан гээшэ. «Гэр бараан гэргэнэй, хото хорёо эрын» гэhэн үгэ бии. Бyхы арад зоной ёhо заншалда газаахи байдал эрэ хүнэй, гэртэхи эхэнэрэй гэлсэдэг. Армян арадта иимэ оньhон үгэ бии: «Муж – наружная стена дома, жена – внутренняя».

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Научная работа оформление potencial-school.ru все о педагогике.