Һэеы гэр

Мал ажалтай, нүүдэл байдалтай буряад зон һэеы гэр соо ажаһууһан. Һэеы гэр бодхооходо, түргэн, досоонь шииггүй, хододоо сэбэр агаар орожо байдаг юм. һэеы гэр түхэреэн дүрсэтэй, шобхогор оройтой. Тиимэһээ һалхинда тогтосотой гэжэ монгол угсаатан эртэ урда сагһаа мэдэдэг байгаа.

Тооно – хуһа матажа хэһэн сахариг. Тоонодо уняатай үзүүрнүүдые углаха 60-70 түхэреэн нүхэ хэдэг. Тоонын дундуурынь ото гараһан гол, голһоо хоёр тээшээ ошоһон богонихон модод газаахи сахаригтайнь холбогдодог байгаа. Эдэнь дааган гэжэ нэрэтэй.

Гэрэй оройн тооные бүглэхын тула үрхэ байдаг. Энэнь хайша хайшаа 2 метр үргэнтэй, 6 шэгшэгтэй һэеы юм. Шэгшэг бүриһөөнь гараһан ута ооһорнуудынь доошонь татажа, ханын оёорһоо уядаг. Зүгөөр урда шэгшэгэй ооһор бүһэлүүртэ оёгдодог. Хэрэгтэй сагтань ооһороо мулталжа, хойшонь һэхэжэ, үрхынгөө урда хахадые нээгээд, гэр соо гэрэл оруулдаг.

Уняа нарһаар хэһэн, хамта 60-70 уняа байдаг.

Бүгэлдэргэ – уняагай доодо үзүүрэй дээһэн бүтүү, тэрээгээрээ ханын тархида хабсардаг.

Хана. Ханые бургааһаар хэдэг. 6,7,8,10 ханатай гэр байдаг.

Хабсарга – ханануудаа хоорондонь амалуулжа уядаг дээһэн уяа.

Бүһэлүүр – туургын газаа талаарынь хоёр дээһэн бүһэ: нэгынь дээгүүр, нүгөөдэнь дундуур татадаг.

Ханын һэлгэлдэһэн үзүүрнүүдэй дээдэ талынхинь тархи, хажуу тээхинь аман гэжэ нэрлэгдэдэг.

Туурга гэрэй ханада тохохо гэһэн, утань 3 метр тухай хэдэн һэеы юм.

Дээбэри. Уняануудай дээгүүр тоходог.

Хаяагаа бүглэхын тула 3-4 хаяабша – 20-25 см үргэнтэй һэеынүүд байдаг.

Туурга дээбэри хоёрой хоорондохи забһарые забаг гэжэ нэрлэдэг.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>