Сэргэ

Урда сагта гэр бүхэнэй хажууда сэргэ байдаг байгаа. Моридые баруун хойноhоо, үгышье hаа баруун тээhээнь уядаг байhан байна.  Юундэ эндэhээ уядаг байгааб гэхэдэ, иимэ харюу Р. Эрдэнийн үгэнэ: “ Мориной  сэргэдэ урдаhаа уяатай байбалынь, гэр соо нүгшэhэн хүн бии юм гэhэн тэмдэг”. Сэргэ бодхооходоо, нүхэн соонь юhэн эрдэнийн зүйл хэдэг байhан.  Яhан түрэл эрэ хүн сэргэ бодхоохо, сэргэдээ сагаан хадаг уяха зэргэтэй. Yльгэрлэбэл, «алтан сэргэ, мyнгэн сэргэ, хyхэ болод сэргэ, агар зандан сэргэ, шэнэhэн сэргэ», «88 зэтэртэй, нагсар мyнгэн сэргэ»  гээд хэлэгдэдэг байна. Сэргэ – эзэлhэн газарай тэмдэг. Баатарнуудай ажабайдал сэргэтэй нягта холбоотой. Харида гарахадаа, сэргэеэ гурба тойроно. Сэргынгээ хажууда байжа хүлэгөө дуудана. «Коновязный столб – сэргэ является одним из древних ключевых символов материальной культуры кочевых народов Центральной Азии. Сэргэ –центр владений героя, его родовой территории» (Д.Бурчина, 15).

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>