Богдо Зонхова

Богдо Зонхова 6-дугаар рабжуунай гал улаагшан тахяа жэлдэ арбадугаар һарын 10-да энэ дэлхэйдэ  мүндэлһэн намтартай. Европын литэдэ оруулбал, 1357 оной намар түрэһэн болоно. Зонхо гэжэ зүүн Түбэдтэ оршодог газарта түрэһэн үльгэртэй. Тоонто дээрэнь хожомынь сагаан зандан модон ургаад, набшаһад дээрэнь зуу мянган зураг, холтоһон дээрэнь үзэгүүд бии болоһон тухай домог нютагаархидайнь дунда хэлсэгдэдэг байгаа. Зонховын түрэһэн нютагта хожом суута Гумбум хийд баригдаһан юм.

30 наһа хүрэтэрөө буддын шажанай философиие гүйсэд ойлгожо абаба. Ганжуур болон Данжуурай номуудые шудалһан хойноо тантра гээшые үзэхэ гэжэ шиидэһэн юм. Тантрын һургаалай ёһоор, тусхай тарниин хүсөөр алибаа юумэ туйлаха, абарал ерүүлжэ тогоологсон шанар оложо болохо юм. Хогоосон шанар гээшые Зонхова эрхим һайнаар мэдэхэ болоһон байна. Хогоосон шанарай уг удхые ойлгобол, энэ юртэмсын зоболонһоо хахасажа, бурханай хутаг олохо зам нээгдэхэ жэшээтэй. 1403 ондо Богдо Зонхова “Ламрим” гэжэ ехэ зохёол бэшэжэ эхилһэн түүхэтэй.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>