Бороосон Сэдэн

Хогоосон шанар шудалһан энэ лама “Дошхон хубилгаан” бурханай аргаар хүндэ хүшэр үбшэнгүүдтэ хүртэһэн зониие аргалдаг байһан. Тэрэ 108 зоной толгойн хохимойн яһаар бүтээгдэһэн эрхеэрээ хүнүүдые адислажа, шэдитэ тарнинуудай хүсөөр зониие ада баршадһаа абардаг байһан.

Баярма Баторова энэ ламын зээ хүбүүн болохо Илья Эрдынеевай хөөрөөнүүдые дурадхана.

Нэгэтэ Бороосон Сэдэн толгой муутай эхэнэрые аргалхаяа Шилхын районай Размахнино тосхон ошоһон түүхэтэй. Ухаагаа хүдэлһэн эхэнэр хоёр жэлэй туршада унтадаг орон дороһоо гарангүй хэбтэдэг байгаа. Лама аргалжа эхилхынгээ урда тээ хара архиин баншад барижа, досоохи “Дошхон хубилгаан” бурханаа хүндэлбэ. Удаань гэрэй эзэнээр агнууриин буу асаруулжа, картечаар һомолоод, гартань барюулба: “Зай, ши мүнөө энэ һамгаяа буудажа алаха ёһотойш. Энээндэшни бэшэ ямаршье арга туһалхагүй”. Айжа тэбдэһэн бүһэтэй хүн яашье буудажа шадабагүй. Тиихэдэнь Сэдэн лама бууень ууртайгаар шүүрэжэ абаад, орон доро хэбтэһэн һамга руу шагаажа, дээрэ дээрэһээнь хоёр дахин буудажархиба ха. Буугай сошордомо абяан зэдэлжэ, гэр соогуур тараһан утаа уняарай дэгдэхэдэ, буудуулһан эхэнэрэй эхэнэрэй бэеһээ шуһан гоожожо байба. Сэдэн лама тэрээндэ дүтэлөөд шуһыень хэлээрээ долёобо. Иимэ сошордоһрн байдалһаа һүрдэһэн зон мэдээгүй гэрһээ гүйлдэжэ гарашаба. Айжа һалганалдаһан зоной үглөөдэрынь мүнөөхи айлайдаа ерэхэдэнь, абяа шэмээгүй байдал тогтоод байба. Сэдэн лама сай уужа һууна. Үсэгэлдэр шуһаа гоожуулжа орон доро хэбтэһэн эхэнэр багаханшье шархын тэмдэггүй байба.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>