Далга

Лодон багшын дэбтэрһээ

Далга абаха гэхэдээ сахюсануудаа тахихые хэлэдэг. Урда сагта айл бүхэн гү, али нэгэ угайхид өөрын сахюусатай байдаг байгаа. Амгалан һайн һуухые, эд зөөриёо арьбижуулхые гуйжа, сахюусандаа үргэл мүргэл хэдэг, жэл бүри тахюулдаг гуримтай байһан юм.

Хонин далга, сагаан эдеэн далга гэжэ илгаатай байдаг һэн. Илгаань: хонин далга һаань, хони гаргаад, мяхыень шанаад, табагуудта хэжэ, бурханай урдуур табиха; сагаан эдеэн далга һаа, мяхагүйгөөр, талхан, сагаан эдеэн табагуудые түхэеэрхэ. Далгын эхилхэдэ, хамаг зон булта малгайгаа үмдэхэ заабаритай. Удаань бурханай урдуур байһан табагуудые абажа, хүн зондо барюулха, табагай бултанда хүртөөгүй һаань, үлэгшэ хүнүүдтэ пряник, печени гэхэ мэтые үгэдэг байгаа. Далгын һомон гээшые ламын гарта барюулха. Тэрэнь юун гээшэб гэхэдэ, үзүүртээ түмэр гү, али зэд зэбэтэй годли-һурша юм. Элдэб үнгын һами-нами торгоной үртэһэн, хадагууд тэрээндэ уяатай байха. Онодонь үхэрэй шагайн шэнээн томошог хониной һүүл хадхаатай байдаг һэн. Хүн бүхэнэй гартаа юумэ баряад байхада, лама уншалгаяа эхилнэ. Уншад гээд лэ һомонойнгоо үзүүрые хүдэлгэжэ, гурба дахин нара зүб эрьюулэн: “аахарай, аахарай, аахарай” гэхэдэнь, тэндэ байһан зон бариһан табагуудаараа нара зүб даллалдан “аахарай” гэлдэхэ юм. хэдэн удаа иигэжэ аахарайлаад дүүргэхэдээ, ламань: “Сайн заяан орошобо уу? Һанаһан хэрэг номой ёһоор бүтэбэ уу? гэхэдэнь, зон “Бүтэбэ” гэлдэхэ. Лама барижа байһан һурша номоёо гэрэй эзэн тээшэ тонгойлгоходонь, тэрэнэй үзүүртэ хадхаатай һүүлһээ ама хүрэхэ (мүнөө үедэ пряникта тоһо няагаад табидаг ушар олон). Бэшэ зон бариһан табагуудһаа ама хүрэхэ юм. Ламынгаа уншалгаяа дүүргэжэ юрөөл уншажа байхадань, гэрэй эзэн үргэл үргэхэ. Тиигээд лэ зон тарадаг. Далгаһаа хойшо тэрэ айлайхи гурбан хоногто сээртэй байдаг, хүндэ юумэ үгэжэ болохогүй байһан ха.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>