Ехэ оршон тойрон

А.Сагалаевай дурадхаһан оршон тойроной хубаалтые, түхэреэлэн газараа хараха ёһо”, “концентрический принцип освоения пространства” гэжэ Н. Жуковская нэрлэнэ. Монгол туургата арад зон байра байдалаа түхэреэлэн зохёодог байһан гэжэ эрдэмтэн тэмдэглэнэ. Гэр — гэрэй газаа нарай тугалнууд — нэгэ бага саашаа 3-5 км. хонид, үхэрнүүд – үшөө саашаа 15-20 км. морид гээд байһан. Табан хушуун малай бэлшэдэг тала дайда хорёод модоор хизаарлагдадаг байгаа. Түхэреэлһэн тэмдэг үльгэр соо иимээр зураглагдана: “Хоно гэһэн газарта хотируулан зурана” (Хаан Хашигта Мэргэн, 121). “Петроглифы Южной Сибири и Центральной Азии соответствуют картине мира протомонголов, ориентирующихся по сторонам света и имеют вид квадрата и окружности, квадрата внутри окружности” (Шадаева, 5). Түхэреэлхэ ёһо һайн, үлзытэй гэжэ эрдэмтэн С. Бардаханова тэмдэглэнэ: “Круг – форма жилища, в отличии от четырёхчленного с его негативными зонами – углами обусловливает отсуствие дискомфортного состояния жилого пространство у бурят углы место концентрации негативной энергии – злых духов” (Бардаханова, 1982, 43).

Нэгэ газарһаа нүгөө газарта зөөжэ ябадаг зоной дайдые “линейный принцип освоения пространства” гэжэ эрдэмтэн Н.Жуковская тэмдэглэнэ. Нүүдэлшэ зон уһатай, үхэр малаа эдеэлүүлхэ талатай, һалхинһаа хамгаалха хадатай газарнуудта тогтодог байһан.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>